DENETİM BİRİMLERİNDE TASFİYE

6 Ocak 2011 Perşembe

TBMM gündemindeki torba yasa ile Devletin denetim birimlerinde tasfiyeye gidiliyor. Devlet Denetim Elemanları Derneği yönetimi, yasa ile denetim birimlerinin tasfiye yolunun açıldığını iddia etti.

Devlet Denetim Elemanları Derneği Genel Başkanı Atılay Ergüven ve Genel Sekreter İsmail Gülmez, yazılı bir açıklama yaparak, 657 sayılı Devlet Memurları Yasasın'ın 91 inci maddesinde yapılması planlanan değişiklikle, kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat kanunlarında değişikliğe gidileceğini; teftiş ve denetim birimlerinin kaldırılmasına imkan sağlanacağını ifade etti.

Devlet Denetim Elemanları Derneği'nin açıklaması aynen şöyle:

Temiz yönetimin, hesap verilebilirliğin, şeffaflığın etkin bir denetimle sağlanabileceği tartışmasız bir gerçektir. Denetim, yönetimin bir fonksiyonu ve ayrılmaz parçasıdır. Avrupa Birliği ve ABD başta olmak üzere Anglo-Sakson ülkelerin denetim yapısı incelendiğinde, Teftiş Kurulları ve Denetim Birimlerinin iyi yönetimin sağlanmasında ve yolsuzluklarla mücadelede en önemli kurumsal yapılar olduğu görülecektir.

Yolsuzlukların önlenmesi, kamu yönetimindeki keyfiliğin ortadan kaldırılması ancak sağlam kurumsal yapıya bürünmüş teftiş ve denetim mekanizmaları ile mümkündür. Geçmişte Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ile getirilen, teftiş kurulları ve denetim birimlerinin kaldırılmasına yönelik düzenlemeler, toplumun tüm kesimlerinin uzlaşması ile gündemden kalkmış ve önemli bir yanlışlıktan dönülmüştü. Ardından TBMM’de görüşülerek kanunlaşan çeşitli kamu İdarelerinin (Vakıflar Genel Müdürlüğü, SGK ve son olarak Diyanet İşleri Başkanlığının) teşkilat kanunlarında da denetim ve teftiş birimlerinin fonksiyonları korunmuştur.

Ülkemizin ihtiyacı olan; Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak, yolsuzluklarla mücadelede etkili, kayıt dışılığı önleyici, özlük sorunları giderilerek, hazırlanacak bir Temel Kanun ile kamu denetiminin uluslararası standartlara uygun şekilde yapılandırılması beklenirken; TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın 75 inci maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 91 inci maddesinde yapılan değişiklikle, kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat kanunlarında yapılacak değişikliklerle teftiş ve denetim birimlerinin kaldırılmasının yolu açılmakta, denetim elemanlarının “Araştırmacı” olarak atanması öngörülmektedir.

Kamuda kariyer olmayan görevler, kariyer hale getirilirken, temelden kariyer görev olan müfettişlik, kontrolörlük, denetçilik, murakıplık, denetmenlik, gibi görevleri icra eden denetim elemanlarının kadroları iptal edilmektedir. Yarışma sınavı ile işe giren, 3 yıllık staj döneminden sonra yeterlik sınavında başarılı olarak atanan denetim elemanlarının “Araştırmacı” kadrosuna atanmasıyla; “tavassutla” değil “alın teri” ile elde ettikleri kariyerleri ellerinden alınmaktadır.

Ehliyet, liyakat ve uzmanlaşmayı göz ardı eden bu düzenleme mevcut haliyle yasalaştığı takdirde, eşitlik, hakkaniyet ve kamu yararı ilkelerine aykırı bir durum ortaya çıkacağı gibi, hukuki sorunları da beraberinde getirecektir.

Piyasalaşmanın da bir sonucu olarak, ülkemizde yolsuzlukların çığ gibi büyüdüğü, adli ve idari dava sayısının artık yargının kaldıramayacağı boyutlara ulaştığı gerçeği de düşünülecek olursa, yargıya sağlam delil sunan teftiş ve denetim birimlerinin kaldırılması ülkemizin yararına olmayacaktır. Teftiş-denetim fobisi içerisinde hazırlanmış, reformlara gerekçe olarak sunulan “açıklık”, “saydamlık” ve “hesap verilebilirlik”, “hesap verme sorumluluğu” ilkeleri ile de bağdaşmayan, bu girişimi kamuoyunun takdirine bırakıyor, Yüce Meclisimizin ülkemizi ve geleceğini olumsuz etkileyecek bu düzenlemeye geçit vermeyeceğine inanıyor ve bekliyoruz..

0 yorum:

 
 
 
 
Copyright © güvence