Taraf Gazetesi'nin Teşvik Bombası

29 Nisan 2010 Perşembe

Taraf Gazetesi'nin kiralık bina için Hazine'den 3.653.543 TL. teşvik aldığı ortaya çıktı. CHP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek'in yazılı soru önergesine cevap veren Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, “Taraf Gazetesi'ni yayınlayan Alkim Yayınevi'ne kiralık binaya okuma bölümleri, okuma tiyatrosu, seminer ve sergi salonu yapılması için 3.653.543 TL. teşvik verildiğini açıkladı.
CHP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in soru önergesi ile Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ıu sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

SORU 1- Teşvik Belgesinde yapılması öngörülen komple yeni yatırım nerede ve ne amaçla yapılacaktır?

CEVAP 1- Alkım Basın Yayım Dağıtım Tic. Ltd. Şti 01.09.2006 ve 10.01.2007 tarihlerinde Hazine Müsteşarlığı*na müracaat ederek; İstanbul ilinde yapacağı 120 kişilik okuma bölümleri, 48 kişilik okuma tiyatrosu, 72 kişilik seminer salonu, sergi salonu, çalışma ve aktivite odalarından oluşan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 27.07.2006 tarih ve 3 sayıh Kültür Yatırım Belgesi düzenlenen Kültür yatırımı için Hizmetler Sektöründe Komple Yeni Yatıran olarak Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmesini talep etmiştir.

Firmanın söz konusu talebi, müracaat ettiği tarihte yürürlükte bulunan 28.08.2006 tarih ve 2006/10921 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu Katarın uygulanmasına ilişkin 2006/3 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek firmanın Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan aldığı Kültür Yatırım Belgesine istinaden, hizmetler sektöründen komple yatırım cinsinde olmak üzere 15.01.2007 tarih ve 85530 sayılı Yatmm Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen tüm teşvik belgelerinde olduğu gibi, söz konusu belgeye ilişkin bilgiler de Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Teşvik başvurusunda, firma haberleşme adresi olarak Mühürdar Cad. No:60 Kadıköy/ÎSTANBUL adresi; yatırımın yapılacağı adres olarak ise başvuru ekinde yer alan kira kontratında da belirtildiği üzere Caferağa Mahallesi Misbah Muhayyeş, Damga ve Neşet Ömer Sokaklarında No : 23-25 Kadıköy -İSTANBUL adresi belirtilmiştir. Söz konusu yatırım kiralık olan bu adreste gerçekleştirilmiştir.

SORU 2- Bugün itibariyle ne kadarlık yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir?

CEVAP 2- Yatırım tamamlama ekspertizi yapılmış olup, tamamlama vizesi işlemleri devam etmektedir. İşlemlerin sonuçlandırılmasını müteakip gerçekleştirilen toplam yatırım harcama tutarı aynca bildirilecektir.

SORU 3- Teşvik Belgesi sahibi firma teşvik belgesi aldığı tarihten on ay sonra Taraf Gazetesini yayınlamaya başlamıştır. Teşvik Belgesi bu gazetenin yayınlanması için mi verilmiştir?

CEVAP 3- Firma talebi müracaat ettiği tarihte yürürlükte bulunan 28.08.2006 tarih ve 2006/10921 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile söz konusu Kararın uygulanmasına ilişkin 2006/3 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek firmanın Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan aldığı Kültür Yatırım Belgesine istinaden, hizmetler sektöründe komple yeni yatırım cinsinde olmak üzere 15.01.2007 tarih ve 85530 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir.

Belirtilen firma gazete basım faaliyetleri için de ayrıca teşvik belgesi alması mümkün olmasına rağmen, bu konuda Hazine Müsteşarlığından herhangi bir teşvik belgesi talebinde bulunmamıştır.

SORU 4- Teşvik Belgesinde sadece bina inşaatı yer almıştır, bu binaların yanında makine ve teçhizat yatırımı da öngörülmekte midir? Öngörülmekte ise teşvik belgesinde niçin yer almamıştır?

CEVAP 4- Yatırım kiralık binada gerçekleştirileceğinden söz konusu teşvik belgesinde bina-inşaat harcamaları yer almamış, binaya ilişkin tadilat harcamaları diğer harcamalar kaleminde değerlendirilmiştir.

Yatırım Teşvik Belgesinde toplam yatırım tutan 3.653.543TL olarak öngörülmüş olup, bunun 2.793.543 TL.'sı yerli makine teçhizat tutarı, 860.000TL.'sı diğer harcamalar tutandır.

SORU 5- Taraf Gazetesini yayınlayan firma ne kadarlık destekten (KDV, Gümrük Vergisi, Sigorta Primi desteği vb.) yararlanmıştır?

CEVAP 5- Firmanın bu yatırım için onaylanan 2.793.543 TL tutarındaki yerli makine teçhizat listesindeki makine ve teçhizatın 1.793.543TL.tutarındaki kısmı için Katma Değer Vergisinden muafiyet öngörülmüştür. Ancak yatırım mahallinde yapılan ekspertiz neticesinde firmanın makine teçhizat listesindeki makine ve teçhizatın büyük bölümünü KDV ödeyerek temin ettiği, KDV istisnası uygulanarak satın aldığı makine ve teçhizatın matrahının ise 397.480.-TL. olduğu anlaşılmıştır. Bunlara tekabül eden KDV istisnası tutan ise 71.546.-TL.dır. Dolayısıyla firmanın yararlandığı teşvik tutan da sadece bu miktardan ibarettir.

SORU 6- Yatırım ne zaman tamamlanarak işletmeye açılacaktır

CEVAP 6- Teşvik belgesinde yatırım süre sonu 10.01.2010 olup, firma 23.02.2010 tarihinde tamamlama ekspertizi ve vizesi talebinde bulunmuştur. Bunun üzerine Hazine

Müsteşarlığı uzmanlarınca yatırım yerinde tamamlama ekspertizi yapılmıştır. Yatınm Teşvik
Belgesinde yatarının tamamlanmasını müteakip Kültür Girişimi Belgesinin tevsik edilmesi
şartı da yer almakta olduğundan, firmanın işletmeye geçtiğinin anlaşılabilmesi için Kültür Ve
Turizm Bakanlığından alınacak Kültür Girişimi Belgesinin tevsiki gerekmektedir.
Bu nedenle Kültür Ve Turizm Bakanlığı’ndan görüş istenilmiş olup, gelecek görüşe göre işlem tesis edilecektir.

0 yorum:

 
 
 
 
Copyright © güvence